Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Kwota z 1% podatku dochodowego


Osoby, które otrzymały z Fundacji pisemną, indywidualną informację o wysokości kwoty pieniężnej zgromadzonej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem ich osoby, mogą ubiegać się o skorzystanie z tych środków. Wskazana kwota została wyliczona na podstawie zestawienia  przesłanego do Fundacji przez Urząd Skarbowy.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2007 roku (ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku, mówiąca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588), rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii Organizacji Pożytku Publicznego i powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji określonym w Statucie oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Z kwoty z 1% podatku dochodowego ze wskazaniem można skorzystać w postaci dofinansowania, poprzez sfinansowanie któregoś z wybranych celów z listy poniżej:
1. Zabiegi rehabilitacyjne lub fizjoterapeutyczne.
2. Zakup leków i/lub artykułów medycznych.
3. Turnus rehabilitacyjny lub sanatoryjny:
4. Zajęcia z psychoterapii.
5. Zajęcia z logopedii.
6. Wizyty lekarske.

Aby uzyskać taką formę wsparcia należy przesłać na adres Fundacji następujące dokumenty:
1. Wypełniony Wniosek z prośbą o spożytkowanie kwoty z 1% podatku dochodowego (formularz wniosku pojawi się Państwu po kliknięciu na podkreślone słowo Wniosek).
2. Zaświadczenie od lekarza neurologa (oryginał lub kopia) stwierdzające chorobę Parkinsona lub zespół parkinsonowski u wnioskujacego.

Wnioski rozpatrywane będą indywidualnie przez Zarząd Fundacji na najbliższym posiedzeniu od dnia wpłynięcia podania, a osoba wnioskująca będzie powiadamiana pisemnie o podjętej decyzji drogą pocztową.

Sfinansowanie śwadczenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury (lub rachunku) wystawionej przez usługodwacę lub zakład śwdczący usługę na Fundację „Żyć z chorobą Parkinsona” im. Jerzego Łukasiewicza na kwotę nie przekraczającą wskazanej w otrzymanym z Fundacji piśmie z decyzją.

Na fakturze lub rachunku z odpowiednio odroczonym terminem płatności musi znaleźć się opis rodzaju świadczonej usługi i wskazane imię i nazwisko osoby (chorego), na rzecz której były świadczone usługi oraz numer konta bankowego, na który ma być dokonany przelew.
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy