Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Opis działalności w 2020 roku


• Organizowanie w siedzibie Fundacji konsultacji neurologicznych w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Ogółem w 2020 roku w siedzibie Fundacji odbyło się 1182 konsultacji chorych, przeprowadzonych przez 4 lekarzy. Fundacja zaaranżowała także 17 wizyt domowych. W związku z ograniczeniami związanymi zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 Fundacja opracowała logistykę i uruchomiła w kwietniu 2020r. możliwość odbycia konsultacji przez tzw. TELE-wizytę. Ogółem w 2020 roku w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego zostało przeprowadzonych 203 TELE-wizyt.
Finansowanie zakupu leków, artykułów medyczno-rehabilitacyjnych oraz konsultacji medycznych (68 wniosków) na kwotę 36.165,84 PLN. 
Wspieranie aktywności kół i stowarzyszeń działających lokalnie i regionalnie na rzecz chorych na chorobę Parkinsona w Polsce na kwotę 43.571,00 PLN, w miastach: Gdańsk, Gdynia, Giżycko, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Komorów (k. Warszawy), Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Wałbrzych, Warszawa, w tym przekazanie środków z wpłat dedykowanego 1% na łączną kwotę 35.106,00 PLN jedenastu organizacjom. 
Finansowanie usług rehabilitacyjno-terapeutycznych dla chorych na chorobę Parkinsona, w tym: na sfinansowanie indywidualnych rehabilitacji - przeznaczono 14.120,00 PLN (16 wniosków); na sfinansowanie indywidualnych turnusów rehabilitacyjnych - przeznaczono 15.208,00 PLN (9 wniosków); na sfinansowanie rehabilitacji grupowej członków Stow. Mazowieckiego w Warszawie - przeznaczono 4.560,00 PLN; na sfinansowanie pobytu rehabilitantów, logopedy, instruktorów zajęć prowadzących na turnusach grupowych zaaranżowanych w Darłówku (wrzesień 2020) dla członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z chorobą Parkinsona - przeznaczono 1.500,00 PLN; na dofinansowania organizacji zajęć gimnastycznych dla członków Stowarzyszenia ParkOn w Gdańsku - przeznaczono 3.200,00 PLN.
W 2020 roku Fundacja realizowała VII edycję programu grantowego wspierającego zakup leków i artykułów medycznych zorganizowanego przez „Fundację Dbam o Zdrowie”. Łączna pula pomocy w tej aktywności w 2020 roku wyniosła 24.700,00 PLN gdzie zostały złożone i rozpatrzone 60 wniosków. Program bazuje na przekazywaniu „kart aptecznych” do bezgotówkowego zrealizowania w aptekach. Fundacja zdefiniowała kryteria kwalifikacji wniosków tak, aby program był formą pomocy socjalnej, tj. by był dla tych chorych, których sytuacja materialna wyklucza możliwości pełnego korzystania z zalecanych leków. Każda zakwalifikowana do programu osoba otrzymała pomoc jednorazowo w okresie realizacji bieżącego projektu. Osoby, które zakwalifikowały się do programu to chorzy ze zdiagnozowaną i udokumentowaną przez lekarza specjalistę chorobą Parkinsona lub zespołem Parkinsonowskim. Beneficjenci spożytkowali przekazane środki na zakup leków przeciwparkinsonowskich jak również na leczenie chorób i dolegliwości współistniejących. W zakres tej aktywności wchodziło również utrzymywanie bieżących kontaktów telefonicznych i korespondencyjnych z zainteresowanymi, którzy zgłaszali się do Fundacji. Pula edycji VIII została wykorzystana w całości dla 60 osób.
Fundacja patronowała badaniom (anektowaniu) prowadzonym przez studentów zarówno w siedzibie fundacji jak i korespondencyjni. Ankietowania były anonimowe, dobrowolne i w większości dotyczyły zbierania danych o dolegliwościach, nawykach jedzeniowych oraz używkowych chorego.
Prowadzenie nieodpłatnych porad lekarza neurologa poprzez kontakt telefoniczny i elektroniczny z chorym i/lub jego opiekunem. Odbyto 185 rozmów i emaliowy (opracowano 34 odpowiedzi na zadane pytania. Wynagrodzenie lekarza za przedmiotowe konsultacji zostało opłacone ze środków pochodzących z 1%. 
Fundacja wsparła finansowo zorganizowanie w regionach wydarzeń / obchodów związanych z „Międzynarodowym dniem solidarności z chorymi na Parkinsona” przez Stowarzyszenia z Krakowa i Łodzi, na łączną kwotę 6.080,00 PLN.

Działalność informacyjno-promocyjna:
Działalność informacyjno-promocyjna w 2020 roku ze względów pandemii COVID-19 upowszechniła się na tematycznym profilu społecznościowy facebook.com/chorobaparkinsona/. Z racji obowiązujących ograniczeń w przemieszczaniu Fundacja informowała o rezultatach czynionych postępów w walce z pandemią w tym również z chorobą Parkinsona.
Bieżąca działalność informacyjna na własnej stronie internetowej oraz przez profil społecznościowy facebook.com/chorobaparkinsona/ w różnych aspektach radzenia sobie w dobie ograniczeń w przemieszczaniu, zmniejszaniu ryzyka zakażenia, czy jak dotrzeć do informacji o dostępności leków bez wychodzenia z domu.

Działalność wydawnicza i informacyjna:
rozpowszechnianie (zakupionej za środki z 1%) nowej książki/poradnika pt.: „Parkinson Poradnik dla Pacjentów i ich Bliskich”, która ukazała się w kwietniu 2019r. Publikacja zawiera „Porady ekspertów, Nowe terapie, Dietę, Historie chorych i ich opiekunów”. Autorką jest Pani Iwona Schymalla – dziennikarka, współautorka wielu programów telewizyjnych i radiowych a od kilku lat redaktor naczelna portalu internetowego o ochronie zdrowia.
rozpowszechnianie - IV wydania „Poradnika dla osób z chorobą Parkinsona” aut. dr Jakuba Sienkiewicza - informatora dla osób z chorobą Parkinsona, dla ich rodzin, bliskich i opiekunów.
Na te działania  (kolportaż) wydano 1.549,80 PLN.
rozpowszechnianie folderów z zestawem ćwiczeń ruchowych niwelujących dolegliwości typowe dla przebiegu choroby Parkinsona.

Zatrudnienie:
Łącznie Fundacja zatrudniała na umowach cywilno-prawnych 3 osób.

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzenia.

Zarząd w roku 2020:

Sebastian Łukasiewicz - Prezes;
Beata Gogolewska-Kawka – Wiceprezes;
Artur Godzina – Członek

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy