Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Opis działalności w 2011 roku


 • Organizowanie w siedzibie Fundacji konsultacji neurologicznych (odpłatna działalność pożytku publicznego). Ogółem w 2011 roku w siedzibie Fundacji odbyło się 1139 konsultacji chorych, przeprowadzonych przez 4 lekarzy. Fundacja zaaranżowała także 65 wizyt domowych.
 • Finansowanie rehabilitacji, zajęć logopedycznych, wizyt lekarskich domowych u lekarzy neurologów, psychoterapii, a także pomoc dzieciom osób z chorobą Parkinsona. W 2011 roku zostało rozpatrzone 85 wniosków o dofinansowanie w/w celów. Na ich realizację wydano 73.541,89zł.
 • Wspieranie projektów realizowanych przez organizacje działające na rzecz chorych na chorobę Parkinsona w Polsce. W 2011 roku przekazano 23.840,77zł na rzecz organizacji zrzeszających cierpiących na chorobę Parkinsona w Polsce.
 • Zorganizowanie dających chorym dyskrecję dwóch Chat-ów z Panią prof. Urszulą Fiszer oraz dr Martą Leńską-Mieciek: 18.03.2011r. - temat „Bezruchowe objawy w chorobie Parkinsona”; 08.12.2011r. – temat „Internetowa konsultacja neurologiczna”.
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów telefonicznych i korespondencyjnych z zainteresowanymi, którzy zgłaszają się do Fundacji. Udostępnianie informacji poprzez Internet.
 • Kontynuacja możliwości zadania pytania lekarzowi za pośrednictwem strony internetowej, która daje choremu komfortową dyskrecję oraz wprowadzenie aplikacji pozwalającej na wyszukiwanie po słowie kluczowym. Na ~130 pytań odpowiedział lekarz specjalista neurolog, Pani dr n. med. Anna Potulska-Chromik.
 • Współpraca ze Stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na obszarze Polski, a także współpraca z Kołami zrzeszającymi osoby chore na chorobę Parkinsona. Pomoc w tworzeniu nowych Kół, Stowarzyszeń.

  Finansowanie usług rehabilitacyjno-terapeutycznych dla chorych indywidualnie i w zajęciach grupowych, w tym m.in.:
  • grupowe zajęcia rehabilitacyjne członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z chorobą Parkinsona;
  • wynajęcie sali rehabilitacyjnej, na której odbywają się zajęcia członków Gdańskiego Stowarzyszenia Osób chorych na chorobę Parkinsona im. Teresy Witkowskiej;
  • wynajęcie sali rehabilitacyjnej i sfinansowanie kosztów zajęć rehabilitacyjnych członków Stowarzyszenia chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin z siedzibą w Gdyni;
  • sfinansowanie transportu na turnus rehabilitacyjny członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych AKSON z Bydgoszczy i członków Warszawskich Kół osób z chorobą Parkinsona.

  Fundacja organizowała ogólnopolskie spotkanie osób cierpiących na chorobę Parkinsona w dniach 6-8 maja 2011r., w których wzięło udział około 200 osób.

  Fundacja objęła honorowym patronatem Trzecią Międzynarodową Letnią Szkołę „Parkinson’s Disease Summer School” odbywającą się w dniach 10-20 lipca 2011r. w Warszawie. Organizatorzy tego przedsięwzięcia, między innymi Studenci zrzeszeni w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland otrzymali wsparcie merytoryczne ze strony Fundacji, członków Zarządu i Lekarzy współpracujących z Fundacją tj. prof. Urszulą Fiszer oraz dr Martą Leńską-Mieciek.

  Fundacja współpracuje z Centrum Myśli Jana Pawła II JP2 na podstawie umowy ramowej o współpracy z dnia 9 marca 2010, przeprowadziła zbiórkę publiczną w dniach 27 marca i 02 kwietnia 2011r., w wyniku której uzyskano kwotę 14.960,60zł. Uzyskane środki w całości zostaną przeznaczone na pomoc socjalną osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona i będących w zaawansowanym studium choroby, z przeznaczeniem na ich rehabilitację ruchową jak i podczas turnusów rehabilitacyjnych.

  Działalność informacyjno-promocyjna:
  promocja Fundacji w prasie - „Polityka”, „Newsweek”, „Sukces” oraz „Gość Niedzielny”;
  udział Pana Jerzego Łukasiewicza – założyciela Fundacji - w dwóch programach radiowych:
  • Polskie Radio Program I „Familijna Jedynka” – 06.02.2011r.
  • Polskie Radio Program I „Magazyn medyczny” – 10.03.2011r. (Na podstawie Umowy licencyjnej zawartej w dniu 05.05.2011r. pomiędzy Radiem a Fundacją, uzyskaliśmy możliwość rozpowszechniania obydwu nagrań, na własnej stornie internetowej i płytkach CD).
  • TV Polsat „Wydarzenia” – 02.05.2011r.
  • TV Religia „Rozmównica” – 15.04.2011r.

  Działalność wydawnicza i informacyjna:
  • publikacja kwartalnika pn.: „PARKINSON – Polska” w nakładzie 3500 egz. oraz jego dystrybucja;
  • spotkania z chorymi na chorobę Parkinsona i ich opiekunami;
  • udział w Pikniku w Warszawie pn. „Na Wolę po zdrowie” – 05.06.2011r.;
  • udział w Pikniku w Warszawie pn. „Zdrowo na bankowym” – 02.10.2011r.

  Zatrudnienie: Łącznie Fundacja zatrudniała na umowach cywilno-prawnych 3 osoby.

  W roku 2011 Fundacja wypłacała wynagrodzenie dla Członka Zarządu pełniącego funkcję Sekretarza.
  Członkowie Rady oraz pozostali członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzenia.

  Zarząd w roku 2011:
  • Sebastian Łukasiewicz - Prezes od 24.02.2011
  • Mikołaj Rakusa-Suszczewski – Członek
  • Paulina Sokół – Członek i Sekretarz
  • Beata Gogolewska-Kawka - Członek od 24.02.2011
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy